Social media messages Messages for Social Media Posts about CalEITC

中文 (Chinese)

English 中文

Starting in 2021, if you use an ITIN to file your taxes, you may be eligible for the #CalEITC and Young Child Tax Credit, which can increase your refund by hundreds or even thousands of dollars. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

從2021年開始,如果您使用ITIN申報所得稅,您可能有資格獲得#CalEITC加州低收入家庭福利優惠和幼兒福利優惠,這可以使您的退稅增加數百甚至數千美元。如需更多資訊 請查詢ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #它是您的錢 請申請 以獲得它 #ITIN

Even if you aren’t required to file taxes this year, you could be eligible to receive thousands of dollars in state and federal cash-back credits. Learn more about qualifying for CalEITC/YCTC and the federal EITC at ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

即使您今年不需要報稅,您也可能有資格獲得數千美元的加州和聯邦現金退稅。詳情有關加州及聯邦低收入家庭福利優惠和加州幼兒福利優惠 請查詢ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #它是您的錢 請申請 以獲得它#ITIN

File your return early to get your refund faster! If you earn $30,950 or less a year and have a Social Security number or an ITIN you could be eligible for CalEITC and the Young Child Tax Credit. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

及早提交报税表,及早获得退税!如果您的年收入在30,950美元或以下,且拥有社会安全码或个人纳税识别码(ITIN),则您有资格享受CalEITC(加州所得税抵免)和幼儿税收抵免。更多信息请访问 ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #它是您的錢 請申請 以獲得它 #ITIN

Tiếng Việt (Vietnamese)

English Tiếng Việt

Starting in 2021, if you use an ITIN to file your taxes, you may be eligible for the #CalEITC and Young Child Tax Credit, which can increase your refund by hundreds or even thousands of dollars. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Bắt đầu từ năm 2021, nếu quý vị sử dụng ITIN để khai thuế, quý vị có thể đủ điều kiện nhận #CalEITC và Tín Dụng Thuế Dành Cho Trẻ Em, điều này có thể tăng khoản tiền hoàn thuế của quý vị lên đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la. Hãy tìm hiểu thêm tại ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ĐóLàTiềnCủaQuýVịHãyNhậnLấyNó #ITIN

Even if you aren’t required to file taxes this year, you could be eligible to receive thousands of dollars in state and federal cash-back credits. Learn more about qualifying for CalEITC/YCTC and the federal EITC at ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải nộp thuế trong năm nay, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để nhận hàng nghìn đô la trong các khoản tín dụng tiền hoàn thuế của tiểu bang và liên bang. Hãy tìm hiểu thêm về điều kiện cho CalEITC /YCTC và EITC của liên bang tại ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ĐóLàTiềnCủaQuýVịHãyNhậnLấyNó #ITIN

File your return early to get your refund faster! If you earn $30,950 or less a year and have a Social Security number or an ITIN you could be eligible for CalEITC and the Young Child Tax Credit. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Nộp hồ sơ khai thuế sớm để nhận tiền hoàn thuế của quý vị nhanh hơn! Nếu thu nhập của quý vị ít hơn 30.950 đô la một năm và có số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN, quý vị có thể đủ điều kiện nhận CalEITC và Tín Dụng Thuế Dành Cho Trẻ Em. Hãy tìm hiểu thêm tại ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ĐóLàTiềnCủaQuýVịHãyNhậnLấyNó #ITIN

한국어 (Korean)

English 한국어

Starting in 2021, if you use an ITIN to file your taxes, you may be eligible for the #CalEITC and Young Child Tax Credit, which can increase your refund by hundreds or even thousands of dollars. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

2021 년부터 개인납세자번호(ITIN)를 사용하여 세금보고를 하는 경우 #CalEITC 및 어린자녀 세액 공제를 받을 자격이 될 수 있으며, 이는 환급액을 수백 또는 수천 달러까지 증가시킬 수 있습니다. ftb.ca.gov/caleitc에서 더 자세히 알아보십시오.

#EITC #귀하의돈입니다받으십시오#ITIN

Even if you aren’t required to file taxes this year, you could be eligible to receive thousands of dollars in state and federal cash-back credits. Learn more about qualifying for CalEITC/YCTC and the federal EITC at ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

올해 세금보고 할 필요가 없더라도 주 및 연방 현금환불크레딧으로 수천 달러를 받을 수 있습니다. CalEITC/YCTC 및 연방 EITC 자격에 대한 더 자세한 내용은 ftb.ca.gov/caleitc에서 확인하십시오.

#CalEITC #EITC #귀하의돈입니다받으십시오 #ITIN

File your return early to get your refund faster! If you earn $30,950 or less a year and have a Social Security number or an ITIN you could be eligible for CalEITC and the Young Child Tax Credit. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

환불을 더 빨리 받으려면 일찍 세금보고를 하세요! 연간 소득이 $30,950 이하이고 사회 보장 번호 또는 ITIN이 있는 경우 CalEITC 및 어린자녀세금 공제를 받을 자격이 될 수 있습니다. ftb.ca.gov/caleitc에서 더 자세히 알아보십시오.

#EITC #귀하의돈입니다받으십시오 #ITIN

Русский (Russian)

English Русский

Starting in 2021, if you use an ITIN to file your taxes, you may be eligible for the #CalEITC and Young Child Tax Credit, which can increase your refund by hundreds or even thousands of dollars. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Начиная с 2021 года, если вы используете ITIN для подачи налоговой декларации, вы можете иметь право на получение #CalEITC и налогового кредита для детей младшего возраста, которые могут увеличить ваш возврат на сотни или даже тысячи долларов. Узнайте более на ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ЭтоВашиДеньгиПолучитеИх #ITIN

Even if you aren’t required to file taxes this year, you could be eligible to receive thousands of dollars in state and federal cash-back credits. Learn more about qualifying for CalEITC/YCTC and the federal EITC at ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Даже если в этом году вам не требуется заполнять налоговую декларацию, вы можете иметь право на получение штатского и федерального денежного кредита на сумму нескольких тысяч долларов. Узнайте больше о квалификации для CalEITC / YCTC и федерального EITC на ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ЭтоВашиДеньгиПолучитеИх #ITIN

File your return early to get your refund faster! If you earn $30,950 or less a year and have a Social Security number or an ITIN you could be eligible for CalEITC and the Young Child Tax Credit. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Подайте налоговую декларацию раньше, чтобы получить ваш возврат быстрее! Если вы зарабатываете менее 30,950 долларов в год и имеете номер социального страхования или ITIN, вы можете иметь право на получение CalEITC и налогового кредита для детей младшего возраста. Узнайте более на ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ЭтоВашиДеньгиПолучитеИх #ITIN

Hmoob (Hmong)

English Hmoob

Starting in 2021, if you use an ITIN to file your taxes, you may be eligible for the #CalEITC and Young Child Tax Credit, which can increase your refund by hundreds or even thousands of dollars. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Pib xyoo 2021 no, yog koj siv tus ITIN ua koj cov se, koj yuav muaj feem tau #CalEITC thiab Mi Nyuam qhov se Tau Nyiaj Rov Qag (Young Child Tax Credit), ua rau koj tau nyiaj ntau mi ntsis rov qab. Xav paub ntxiv mus saib ntawm ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Even if you aren’t required to file taxes this year, you could be eligible to receive thousands of dollars in state and federal cash-back credits. Learn more about qualifying for CalEITC/YCTC and the federal EITC at ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Txawm koj tsis ua se xyoo no, koj yeej muaj feem yuav tau nyiaj los ntawm xeev thiab tsoom fwv kev pab (state and federal cash-back credits). Xav kawm kom paub seb puas muaj feem tau CalEITC thiab tsoom fwv EITC mus saib ntawm ftb.ca.gov/caleitc

#CalEITC #EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

File your return early to get your refund faster! If you earn $30,950 or less a year and have a Social Security number or an ITIN you could be eligible for CalEITC and the Young Child Tax Credit. Find out more at ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN

Xa koj daim ntawv xa se rov qab ua ntej txhawm kom tau txais koj peev nyiaj rov qab ceev zog! Yog tias koj khwv tau li $30,950 los sis tsawg tshaj ntawd rau ib xyoo thiab muaj tus nab npawb Xaus Saus los sis ITIN ces koj tuaj yeem muaj cai tau txais CalEITC thiab Khes Div Se Me Nyuam Me. Nrhiav ntaub ntawv kev paub ntxiv ntawm ftb.ca.gov/caleitc

#EITC #ItsYourMoneyGetIt #ITIN