Skip to Main Content
State of California Franchise Tax Board

Mẫu Đơn và Ấn Phẩm

Tin quan trọng: Ngân quỹ của chúng tôi dành cho chương trình HRA nay đã hết. Do đó FTB sẽ không còn xử lý hoặc trả tiền cho những đơn đã nộp cho chương trình này. Chúng tôi xin cáo lỗi.

Bạn cần Adobe Reader 5.0 hoặc cao hơn để xem và in những mẫu đơn thuế. Tải xuống miễn phí bản sao cuả Adobe Reader.

2010

Ấn Phẩm Xem Mẫu Đơn
Ấn Phẩm 984 – Những chi phí thông thường trong kinh doanh cho thương chủ và những điểm khác biệt đáng chú ý giữa liên bang và tiểu bang (REV 09-2010) Xem Mẫu Đơn

2008

Ấn Phẩm Xem Mẫu Đơn
Ấn Phẩm 1131 – Thông Báo Tư Ẩn Của Sở Thuế Vụ Tiểu Bang California (Franchise Tax Board) (REV 05-2006) Xem Mẫu Đơn
Ấn Phẩm 1209 – Bảng Chú Giải Thuật Ngữ Thuế Vụ Cuả Tiểu Bang California (REV 07-2006) Xem Mẫu Đơn
Chat with an FTB Representative