Skip to Main Content

Mẫu Đơn và Ấn Phẩm

Tin quan trọng: Ngân quỹ của chúng tôi dành cho chương trình HRA nay đã hết. Do đó FTB sẽ không còn xử lý hoặc trả tiền cho những đơn đã nộp cho chương trình này. Chúng tôi xin cáo lỗi.

Bạn cần Adobe Reader 5.0 hoặc cao hơn để xem và in những mẫu đơn thuế. Tải xuống miễn phí bản sao cuả Adobe Reader.

2008

Ấn Phẩm Xem Mẫu Đơn
Ấn Phẩm 1131 – Thông Báo Tư Ẩn Của Sở Thuế Vụ Tiểu Bang California (Franchise Tax Board) (REV 05-2006) Xem Mẫu Đơn

Is there something wrong with this page?

Help us improve our website

Don't include social security numbers or other personal/confidential information.Last Updated: 04.25.2018

 

You are leaving ftb.ca.gov

We do not control the destination site and cannot accept any responsibility for its contents, links, or offers. Review the site's security and confidentiality statements before using the site.

If you have any issues or technical problems, contact that site for assistance.

Ahora está saliendo de ftb.ca.gov

Nosotros no controlamos el sitio web al que se destina y no podemos aceptar ninguna responsabilidad por su contenido, enlaces, u ofertas. Revise las declaraciones de seguridad y confidencialidad del sitio antes de usar el sitio. Si tiene algún problema en general o técnico, comuníquese con ese sitio para obtener asistencia.

Si tiene algún problema en general o técnico, comuníquese con ese sitio para obtener asistencia.